Super Genki Ramen @ BUROSU HONTEN

Select from our all-new nourishing ramens - Ginseng Chicken Ramen ($15.80+)
& Hokkaido Butter Corn Ramen ($13.80+)!
Don't forget to try our two new yummy appetisers - Aburi Chashu ($5.80+)
& Aji Katsu ($7.20+).

To learn more about Burosu Honten Gyoza & Ramen, please check here.
For any enquiries, please  call us at +65 6812 2178.

Select from our all-new nourishing ramens - Ginseng Chicken Ramen ($15.80+) & Hokkaido Butter Corn Ramen ($13.80+)!  Don't forget to try our two new yummy appetisers - Aburi Chashu ($5.80+) & Aji Katsu ($7.20+).